top of page

รายงานทางการเงิน PA

คณะกรรมการบริหารของ PA มีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาและปกป้องบันทึกของสมาคม บันทึกทางการเงินคือบันทึกทั้งหมดที่สะท้อนรายได้ รายจ่าย และธุรกรรมทางการเงินอื่นๆ

 

คลิกไฮเปอร์ลิงก์เพื่อดูการเงินในรูปแบบ PDF

bottom of page