top of page

รายงานทางการเงิน PA

คณะกรรมการบริหารของ PA มีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาและปกป้องบันทึกของสมาคม บันทึกทางการเงินคือบันทึกทั้งหมดที่สะท้อนรายได้ รายจ่าย และธุรกรรมทางการเงินอื่นๆ

 

คลิกไฮเปอร์ลิงก์เพื่อดูการเงินในรูปแบบ PDF

1

October 2023

1

October 2023 (P.A. Proposed Budget)

1

November 2023

1

December 2023

1

January 2024

31

January 2024 (Interim P.A. Financial Report)

1

February 2024

1

March 2024

1

April 2024

1

May 2024

1

June 2024

30

June 2024 (Annual P.A. Financial Report)

bottom of page