top of page

รายงานทางการเงิน PA

คณะกรรมการบริหารของ PA มีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาและปกป้องบันทึกของสมาคม บันทึกทางการเงินคือบันทึกทั้งหมดที่สะท้อนรายได้ รายจ่าย และธุรกรรมทางการเงินอื่นๆ

 

คลิกไฮเปอร์ลิงก์เพื่อดูการเงินในรูปแบบ PDF

31

มกราคม 2022 (รายงานกิจกรรมระดมทุน)

โปรแกรมโบนัสอ้างอิง Vax

bottom of page